தியாகம் செய்ய வேண்டிய பாவம் என்ன?

தியாகம் செய்ய வேண்டிய பாவம் என்ன?

Watch Video

மனிதர்கள் தங்கள் அன்றாட வாழ்வில் செய்யும் பாவங்களில் பல வகை உண்டு. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட பாவத்திலிருந்து நாம் கூடிய விரைவில் விடுபட வேண்டும். அது என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள, சிலுவை தியானம் 3-யை பாருங்கள்.