மறுரூபமாக்கும் வல்லமை கொண்ட சிலுவை

மறுரூபமாக்கும் வல்லமை கொண்ட சிலுவை

Watch Video

சிலுவைக்கு எப்படிப்பட்ட வல்லமை இருக்கிறது? உங்களை உருமாற்றத்திற்கு வேண்டிய வல்லமை! ஆம், அப்படித்தான் சவுல் பவுலாகவும், இன்னும் பலரின் வாழ்வும் உருமாற்றம் அடைந்தது! இந்த சிலுவை தியானம் 19-ல், சகோதரி ஸ்டெல்லா தினகரன் அவர்கள், இது எப்படி ஒரு பாவியின் வாழ்க்கையை சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையாக மாற்றும் என்பதை பகிர்ந்துள்ளார். முழு விடியோவையும் பார்த்து அறிந்துகொள்வோம்!