இயேசுவின் சிலுவைப் பாடுகள் உங்களுக்கு இரட்சிப்பை தருமா?

இயேசுவின் சிலுவைப் பாடுகள் உங்களுக்கு இரட்சிப்பை தருமா?

Watch Video

இரட்சிப்பு என்பது பாவத்திலிருந்து விடுபட்டு பரலோகத்தை அடைவதற்கு நீங்கள் எடுக்கும் முதல் படியாகும். உங்கள் வாழ்க்கையில் இரட்சிப்பைப் பெற்றீர்களா? இயேசு சிலுவையில் பட்ட பாடுகள் நமக்கு இரட்சிப்பை அளித்ததா? அது