உன்னதர் உங்களோடு உலாவுவார்

உன்னதர் உங்களோடு உலாவுவார்

Watch Video

தேவனை கிட்டிச் சேரும்படி, கிருபையின் ஆவியையும் விண்ணப்பங்களின் ஆவியையும் உங்களுக்குக் கொடுக்கும்படி அவரிடம் கேளுங்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.