தேவனின் ராஜ்யத்தில் பெறும் 3 நன்மைகள்

தேவனின் ராஜ்யத்தில் பெறும் 3 நன்மைகள்

Watch Video

God's peace will guard your heart when you seek Him to overcome your weaknesses. The joy of the Holy Spirit will turn your sorrows into joy. So, enjoy Jesus, His presence and His prosperous blessings every day. Tune in to claim this blessing.