சிறிய காரியங்களையும் கர்த்தர் கவனிக்கிறார்

சிறிய காரியங்களையும் கர்த்தர் கவனிக்கிறார்

Watch Video

மன விசாரங்கள், கலக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் அகற்றி, உங்களை சுகமாய்ப் படுத்துக்கொள்ளச் செய்வதாக ஆண்டவர் வாக்குக்கொடுக்கிறார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.