நீங்கள் பூத்துக்காய்த்து கனி கொடுப்பீர்கள்

நீங்கள் பூத்துக்காய்த்து கனி கொடுப்பீர்கள்

Watch Video

ஆண்டவர்மேல் நீங்கள் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை அற்றுப்போகாது! உங்கள் வாழ்வில் ஆண்டவர் இடைப்பட்டு முற்றிலுமாய் மறுரூபப்படுத்துவார். நீங்கள் தேவனுடைய ஒளியைக் கொண்டு மனுஷர் முன்பு பிரகாசித்து, அவருடைய மகிமைக்காக கனி கொடுப்பீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.