கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தத்தில் பொறுமையாக இருங்கள்

கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தத்தில் பொறுமையாக இருங்கள்

Watch Video

God has made you a winner today. Stand firm and hold onto all the promises of the Lord. In doing so, you will protect your soul and be rejoicing within. Tune into today's message and claim this blessing.