அவரை தேடுகிற யாவரும்  தேவன் மீட்பார்

அவரை தேடுகிற யாவரும் தேவன் மீட்பார்

Watch Video

பிரச்னைகளிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வருவதற்கு தேவன் மட்டுமே ஒரே வழியாயிருக்கிறார். அவரைத் தேடுங்கள்; அப்போது அவரை கண்டடைவீர்கள். அவருடைய இரட்சிப்பினால் உங்கள் வாழ்க்கை சீர்ப்படுத்தப்படும். அவருடைய சந்தோஷம் உங்களை நிரப்பும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.