தேவனே உங்கள் அடைக்கலம்

தேவனே உங்கள் அடைக்கலம்

Watch Video

நீங்கள் இழந்தவை எல்லாவற்றையும் அற்புதவிதமாக மீட்டுக்கொள்வதற்கு தேவனால் மாத்திரமே உதவி செய்ய முடியும். ஆகவே, அவர்மீது மட்டுமே நம்பிக்கை வைத்திடுங்கள்; அவரோடு ஐக்கியங்கொள்ளுங்கள். அவர் உங்களைக் காப்பாற்றி ஆசீர்வதிப்பார்.  இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.