அவர் நல்லவரென்று நான் சொல்லுவேன்

அவர் நல்லவரென்று நான் சொல்லுவேன்

Watch Video

தேவனுடைய நன்மையும் இரக்கமும் வாழ்நாள் பரியந்தம் உங்களைத் தொடரும். ஆகவே, பயப்படாதிருங்கள். தேவன் உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறதை விட்டுவிடமாட்டார். இன்னுமொரு முறை உங்கள் ஆத்துமா அவருக்குள் இளைப்பாறுதலை காண்பதற்கு அனுமதியுங்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.