உங்களுக்குள் இருக்கிற கிறிஸ்துவே உங்கள் பெலன்

உங்களுக்குள் இருக்கிற கிறிஸ்துவே உங்கள் பெலன்

Watch Video

உங்களுக்குள் வாசம்பண்ணி உங்களைப் பெலப்படுத்தி, தமது ஞானத்தையும் நம்பிக்கையையும் சமாதானத்தையும் தந்து ஆசீர்வதிக்கும் கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். நீங்கள் உயரே இடம்பிடிப்பீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.