கர்த்தரின் ஒளி உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள இருளை நீக்குகிறது

கர்த்தரின் ஒளி உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள இருளை நீக்குகிறது

Watch Video

Have you given your life to Jesus? If you have, then God's light will shine in your life and through you to others. If not, do you want to experience this light today? Tune in to today's message and be blessed as you will never be the same.