அவமரியாதை

அவமரியாதை

Watch Video

நீதிபரராயிருக்கிற தேவனை நோக்கி ஜெபித்து, அவரையே நம்பியிருங்கள். அவர் உங்கள் காரியங்களை தம் கரங்களில் எடுத்து, பொல்லாத ஜனங்களின் கைகளுக்கு உங்களை நீங்கலாக்கி விடுவிப்பார். அவர் நியாயமாய் உங்களுக்கு பலனளிப்பார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.