உன் வீடு தேவ சமாதானத்தினால் உறுதிப்படும்

உன் வீடு தேவ சமாதானத்தினால் உறுதிப்படும்

Watch Video

The fruit of righteousness is peace. When your home becomes a giving home – helping the poor and needy and also establishing the Lord’s Kingdom, your home will be secured in the Lord and will blossom. You will increase! Tune into today's message to learn more about this truth.