கர்த்தர் உங்களுக்கு சமீபமாக இருக்கிறார்

கர்த்தர் உங்களுக்கு சமீபமாக இருக்கிறார்

Watch Video

நொறுங்குண்ட இருதயமுள்ளவர்களுக்கும், உண்மையாய்த் தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிறவர்களுக்கும் கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார். கர்த்தரை உங்கள் இருதயத்தில் கொண்டிருக்கும்போது, அவர் உங்கள் மத்தியில் அடையாளங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்வார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.