நற்கிரியைகளில் கனிகொடுங்கள்

நற்கிரியைகளில் கனிகொடுங்கள்

Watch Video

தேவன், நற்கிரியைகளைச் செய்யும்படிக்கே உங்களை அழைத்திருக்கிறார். மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்போது, நீங்கள் ஆண்டவரின் வெளிச்சத்தில் நடப்பீர்கள். அவரது அன்பு ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும். நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் விளங்குவீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.