சமாதானமான  நித்திரையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

சமாதானமான நித்திரையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Watch Video

ஆண்டவருடைய பூரண சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தில் ஆளுகை செய்யும். அவர் பயத்தை உங்களை விட்டு நீக்கி, புதிய நிச்சயத்தையும், புதிய நம்பிக்கையையும், தைரியத்தையும் கொடுத்து உங்களைப் பெலப்படுத்துவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.