கர்த்தர் உங்களுக்குச் சகாயர்

கர்த்தர் உங்களுக்குச் சகாயர்

Watch Video

பயப்படாதிருங்கள். உங்களுக்கு சகாயங்செய்வதற்காக ஆண்டவர் எப்போதும் உங்களோடிருக்கிறார். அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.