தேவ ஜனங்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள்

தேவ ஜனங்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள்

Watch Video

தேவனுடைய இரக்கம் என்றென்றைக்குமுள்ளது. நீங்கள் இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு, அவருக்குப் பிரியமானபடி நடந்தால் அவருடைய சொந்த பிள்ளையாக மாறுவீர்கள். உங்களுக்கு நன்மை செய்வதை அவர் ஒருபோதும் நிறுத்த மாட்டார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.