மீட்பின் பாதை

மீட்பின் பாதை

Watch Video

நீங்கள் பாவத்தை விட்டு திரும்பி, ஆண்டவருக்கு உங்கள் வாழ்வை அர்ப்பணித்து, அவருக்கு முன்பாக நீதியாக வாழ்ந்தால் மாத்திரமே உங்கள் இருதயத்திற்கு சமாதானம் கிடைக்கும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.