உனக்கு முன் செல்லும் தேவ தயை

உனக்கு முன் செல்லும் தேவ தயை

Watch Video

தேவனுடைய தயை இன்றைக்கு உங்கள் முன்னாலே செல்லும். தேவனுடைய சமுகம் உங்களுக்குள் வாசம்பண்ணுவதை அனுபவிப்பீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இதைக் குறித்து இன்னும் அதிகமாக அறிந்துகொள்ளுங்கள்.