தலைமுறைகளை ஆசீர்வதிக்கும் விசுவாசம்

தலைமுறைகளை ஆசீர்வதிக்கும் விசுவாசம்

Watch Video

விசுவாசத்தினால் வரும் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கானது மாத்திரமல்ல; உங்களுக்குப் பிறகு அது உங்கள் தலைமுறைகளுக்கும் கிடைக்கும். ஆகவே, உங்களுக்கான தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இன்றைய செய்தியின் மூலம் இதைக் குறித்து அதிகமாய் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.