நித்திய தேவனே உங்கள் அடைக்கலம்

நித்திய தேவனே உங்கள் அடைக்கலம்

Watch Video

சேனைகளின் கர்த்தர் உங்களோடிருக்கிறார்; அவரே உங்களுக்கு நித்திய அடைக்கலமாவார். ஆகவே, நீங்கள் ஒருபோதும் திக்கற்றவர்களாக விடப்படுவதில்லை; மறக்கப்படுவதுமில்லை. இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.