தேவன் பொழிந்தருளும் ஆவியானவர்

தேவன் பொழிந்தருளும் ஆவியானவர்

Watch Video

 பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தால் நீங்கள் நிரப்பப்படுவீர்கள்; இவ்வுலகில் இயேசு பயன்படுத்தப்பட்டதுபோல, நீங்களும் வல்லமையாக பயன்படுத்தப்படுவீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.