நீதிமானுக்குரிய நிச்சயமான ஆசீர்வாதம்

நீதிமானுக்குரிய நிச்சயமான ஆசீர்வாதம்

Watch Video

நீங்கள் இயேசுவில் வேரூன்றி, நீதியினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பதால் கனி கொடுப்பீர்கள்; உயரே எழும்புவீர்கள். தேவன் உங்களை உயர்த்துவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.