நீங்கள் தேவனுடைய பரிசுத்த ஜனம்

நீங்கள் தேவனுடைய பரிசுத்த ஜனம்

Watch Video

தேவனே உங்களை அழைத்து வேறு பிரித்திருக்கிறார். அவர், தம்முடைய வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றி, பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உங்களை ஏறியிருக்கப்பண்ணுவார்.இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.