தேவனே உங்கள் பங்காய் இருப்பாராக

தேவனே உங்கள் பங்காய் இருப்பாராக

Watch Video

தேவன் உங்கள்மேல் அதிக கரிசனையுள்ளவராய் இருக்கிறார். அவரே உங்கள் பங்கும், எல்லாமுமாக இருக்கிறார். உங்களுக்குத் தேவையானவை எல்லாவற்றையும் அவர் அருளிச்செய்து உங்களை தீங்குக்கு விலக்கிக் காத்துக்கொள்வார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.