தேவனோடு ஒருமைப்படுங்கள்

தேவனோடு ஒருமைப்படுங்கள்

Watch Video

இயேசுவை உங்கள் இருதயத்திற்குள் ஏற்றுக்கொள்ளும்போது, அவர் இம்மானுவேலாக உங்களோடு இருப்பார்; தேவ ஆசீர்வாதம் உங்களில் நிரம்பி வழியும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.