இரண்டு மடங்கு பாதுகாப்பும் செழிப்பும்!

இரண்டு மடங்கு பாதுகாப்பும் செழிப்பும்!

Watch Video

Seek God and make Him your first priority in life. Then you will experience a double-fold blessing of protection and prosperity. Learn more of this truth and claim the blessing from today's message.