ஞானமாகிய பொக்கிஷம்

ஞானமாகிய பொக்கிஷம்

Watch Video

தேவன் அளிக்கும் தெய்வீக ஞானத்தினால் நீங்கள் முற்றும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவராக விளங்குவீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.