உனக்கு ஒப்பானவன் யார்?

உனக்கு ஒப்பானவன் யார்?

Watch Video

நீங்கள் தேவனை கிட்டிச் சேர்ந்தீர்களானால், பாதுகாப்பும் ஆசீர்வாதமும் பெறுவீர்கள். தேவ கரம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பதை ஜனங்கள் அறிந்துகொள்வார்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.