கிறிஸ்துவின் மூலம் கிடைக்கும் விடுதலை

கிறிஸ்துவின் மூலம் கிடைக்கும் விடுதலை

Watch Video

நீங்கள் இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும்போது, உங்களுக்கு செழிப்பை அருளி ஆசீர்வதிப்பதாகவும், கடந்த காலம் என்னும் சிறையிலிருந்து விடுவிப்பதாகவும் ஆண்டவர் வாக்குக்கொடுக்கிறார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.