விசுவாசியுங்கள்

விசுவாசியுங்கள்

Watch Video

எந்தவிதமான சவாலையும் இக்கட்டுகளையும் நீங்கள் சந்திக்க நேர்ந்தாலும், தேவனை நீங்கள் நம்பினால் அற்புதங்களையும் அவரது மகிமையையும் அனுபவிக்க முடியும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.