உங்கள் புலம்பல் ஆனந்த களிப்பாக மாறும்

உங்கள் புலம்பல் ஆனந்த களிப்பாக மாறும்

Watch Video

யோபுவுக்கு எல்லாவற்றையும் திரும்ப அளித்த கர்த்தர், உங்கள் குடும்பத்தையும் சீர்ப்படுத்துவார். எல்லா ஆசீர்வாதமும் இரட்டிப்பாய் உங்கள்மேல் வரும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.