இரட்சிக்க வல்லவரான ஆண்டவர்

இரட்சிக்க வல்லவரான ஆண்டவர்

Watch Video

ஆண்டவர் உங்களுக்கு முன்னே போகிறார். அவர் இரட்சிப்பையும், நிரம்பி வழியுமளவுக்கு அதிக சந்தோஷத்தையும் உங்களுக்கு தருவதுடன் சகல பாக்கியங்களையும் அருளிச்செய்து ஆசீர்வதிப்பார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.