ஒன்றும் உங்களைச் சேதப்படுத்தமாட்டாது

ஒன்றும் உங்களைச் சேதப்படுத்தமாட்டாது

Watch Video

தேவனோடு உங்கள் ஐக்கியம் எவ்வளவு நெருங்கியதாக இருக்கிறது? தேவன் உங்களோடு இருப்பாரானால், நிச்சயமாகவே அவரது சமுகம் எப்போதும் உங்களைச் சூழ்ந்திருப்பதை உங்களால் உணர முடியும். ஒரு தீங்கும் உங்களை அணுகாது. இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.