ஆண்டவரை விசுவாசியுங்கள்; ஆசீர்வாதத்தை கேளுங்கள்

ஆண்டவரை விசுவாசியுங்கள்; ஆசீர்வாதத்தை கேளுங்கள்

Watch Video

ஆண்டவரிடமாய் திரும்பியே ஒவ்வொரு நாளையும் தொடங்குங்கள். அவரது தயவை, இரக்கத்தை, சந்தோஷத்தை தேடுங்கள். அவர் உங்களை மிகுதியாய் ஆசீர்வதிப்பார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.