மாசற்ற வாழ்க்கை வாழ வழி

மாசற்ற வாழ்க்கை வாழ வழி

Watch Video

தேற்றரவாளனாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர், உங்களுக்குள் வாசம்பண்ணி, ஆவிக்குரிய சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை வழிநடத்தி, அனுதினமும் தேவனோடு நெருங்கி ஜீவிக்க உதவுவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.