தேவ இரக்கத்தை இன்றைக்கு பெறுங்கள்

தேவ இரக்கத்தை இன்றைக்கு பெறுங்கள்

Watch Video

மன்னிப்பை தேடுங்கள்; தேவனுடைய கர்த்தத்துவத்தை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள்; தேவன் உங்களுக்கு இரக்கம் காண்பிப்பார். இன்றைய செய்தியின் மூலம் இன்னும் அதிகமாய் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.