நீங்கள் செய்வது வாய்க்கும்

நீங்கள் செய்வது வாய்க்கும்

Watch Video

நீங்கள் ஜெபித்து, அன்றைய தினத்திற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் வேதத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தும் ஆசீர்வாதத்தை அறிக்கைசெய்யும்போது, ஆசீர்வாதங்கள் உங்களை தேடி வரும்; நீங்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். இன்றைய செய்தியை கேட்டு இதைக் குறித்து இன்னும் அதிகமாக தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.