தேவன் அருளும் மேன்மை

தேவன் அருளும் மேன்மை

Watch Video

தேவனை விசுவாசித்து அவரில் நம்பிக்கை வைத்திடுங்கள். அற்புதங்களைச் செய்யும் அவரது வல்லமை உங்களை மேன்மையினாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.