கர்த்தர் நன்மையினால் உங்களைத் திருப்தியாக்குவார்

கர்த்தர் நன்மையினால் உங்களைத் திருப்தியாக்குவார்

Watch Video

ஆண்டவருக்கு உங்கள் இருதயத்தை திறந்து, உங்களுக்குத் தேவையானவற்றை அவரிடம் கேளுங்கள். அவர் உங்களை தேவைகளை சந்திப்பார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.