புதிய நாளுக்கான புதுப்பெலன்

புதிய நாளுக்கான புதுப்பெலன்

Watch Video

உங்கள் பெலவீனத்தில், துக்கத்தில், இழப்பில் தேவனே உங்களுக்குப் பெலனாவார். அவர் உங்களை தூக்கியெடுத்து, ஒவ்வொரு நாளையும் எதிர்கொள்வதற்கு தேவையான புதிய நம்பிக்கையை அளிப்பார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.