இயேசு உங்களோடு உலாவுகிறார்

இயேசு உங்களோடு உலாவுகிறார்

Watch Video

    இந்த மாதத்தில் தாம் உங்களோடு உலாவி, சந்தோஷத்திற்குள்ளும் சமாதானத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவதாக தேவன் வாக்குப்பண்ணுகிறார். இன்றைய செய்தியை பார்த்து இதைக் குறித்து மேலும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.