பெருகப்பண்ணும் அற்புதம்

பெருகப்பண்ணும் அற்புதம்

Watch Video

கர்த்தர், தம்முடைய வாக்குத்தத்தத்தைக் குறித்து உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். அவர், உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து எல்லா குறைவையும் அகற்றி, நிரம்பி வழியத்தக்கதாக உங்களை ஆசீர்வதித்து, மகா உயர்ந்த இடங்களுக்கு நீங்கள் எழும்பும்படி செய்வார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.