புதிய காரியத்துக்குள் வழிநடத்தும் தேவன்

புதிய காரியத்துக்குள் வழிநடத்தும் தேவன்

Watch Video

கேளுங்கள்; அப்போது நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற பதிலை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். உங்கள் வாழ்வில் மறைபொருளானவற்றையும், புதிய காரியங்களையும் வெளிப்படுத்த ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அதன்படி நீங்கள் அபரிமிதமாக ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.