ஏன் தாமதங்கள் ?

ஏன் தாமதங்கள் ?

Watch Video

அற்புதங்களையும் செழிப்பையும் இரட்சிப்பையும் கனத்தையும் ஆறுதலையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இயேசுவே வழியாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு சவால்களை மேற்கொள்வதற்கு அவர் உங்களுக்கு உதவுவார். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.