சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமுள்ள ஆத்துமா

சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமுள்ள ஆத்துமா

Watch Video

தேவனுடைய பிள்ளையாக நீங்கள், வாழ்வில் எல்லா நிலையிலும் சாந்தமாகவும் மனத்தாழ்மையாகவும் இருக்க முயற்சிக்கவேண்டும். அவ்வாறு நடந்துகொண்டால், உங்கள் இருதயம் மெய்யான சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பதோடு, எப்புறமும் இளைப்பாறுதலை காணும். இன்றைய வாக்குத்தத்த செய்தியை பார்த்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.