தாயுள்ளம் கொண்ட தேவன்!

தாயுள்ளம் கொண்ட தேவன்!

Watch Video

கடவுள் உங்களை ஒரு தாயைப் போல் கவனித்துக்கொள்கிறார். அவர் உங்களைத் தம்முடைய நீதியில் நிலைநிறுத்தி, உங்கள் வாழ்க்கையைக் கட்டியெழுப்புவார். நீங்கள் ஒரு வித்தியாசத்தை அனுபவிப்பீர்கள்! இன்றைய செய்தியிலிருந்து இந்த உண்மையைப் பற்றி மேலும் அறியவும்.